Педагогіка початкової школи

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИ-МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗОШ I СТ

 В роботі охарактеризовано теоретичні основи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі, їх класифікацію,  психолого-педагогічні особливості та вплив на активізацію пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку. В ході виконання курсової роботи було проведено емпіричне дослідження впливу використання мультимедійних презентацій на уроках з основ здоровя на активізвацію пізнанвального інтересу учнів 3 класу.

ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗОШ I СТ.
1.1. Психолого-педагогічні основи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі
1.2. Сучасні мультимедійні засоби навчання, їх класифікація та загальна характеристика
1.3. Методико-дидактичні аспекти застосування мульти-медійних засобів навчання
1.4. Переваги та недоліки мультимедійних засобів навчання в освітній діяльності
1.5. Особливості розвитку пізнавального інтересу молодших школярів
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗОШ I СТУПЕНЯ
2.1. Аналіз змісту програм і підручників щодо використання мультимедійних засобів навчання в початковій школі
2.2. Організація і аналіз результатів констатувального експерименту
2.3. Організація і аналіз результатів формувального експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗОШ I СТ.


1.1. Психолого-педагогічні основи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі
Важливим аспектом, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини. Комп’ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш насиченими, ємними, гнучкими, продуктивними, націленими на різноманітні потреби користувачів [9, 15]. Промисловість та мас-медіа стали першими «сферами-користувачами» мультимедійних розробок. Навчання з використанням мультимедійних засобів також уперше здійснювалося у сфері виробництва для підвищення кваліфікації персоналу [43, 71]. Американські дослідники (Дж. Хартлі та ін.) дійшли висновку, що використання засобів мультимедійних технологій у процесі навчання дозволяє істотно підвищити показники змістового розуміння та запам’ятовування запропонованого матеріалу. Серед причин, частіше за інші, називали можливість синкретичного навчання (одночасно зорового та слухового сприйняття матеріалу), активну участь в управлінні поданням матеріалу, легке повернення до тих розділів, які потребують додаткового аналізу [4, 152].
На сьогодні проблемам впровадження й ефективного застосування мультимедійних технологій в освіті присвячено немало теоретичних і експериментальних праць, вітчизняних і зарубіжних педагогів, які можна систематизувати за основними напрямками:
– розробка загальних теорій використання мультимедіа в освіті (В.П. Агеєв, Т. Альфтан, В.П. Безпалько, В.Ю. Биков, А.С. Васюра, Б.С. Гершунский, А.П. Єршов, П.М. Жданович, К. Кастро, Г. Кєдрович, Г.М. Клейман, К.К. Колін, Р.А. Осипа, П. Піндера, Н.В. Роберт, С.С. Свириденко, Р.В. Селезньова, Т. Сергеева, О.В. Шсстопалюк);
– створення і застосування мультимедійних навчаючих програм (Р.І. Адамов, В.М. Афанасьєв, О.Ю. Гаєвський, А.М. Горшков, М.З. Грузман, С.В. Дмитрієв, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук, В.Р. Майер, О.Ю. Соколов, А.Ф. Старков, В.В. Таргонська, Р.А. Томаков, О.Г. Усач, С.Н. Трапезников, В.Л. Шевченко);
– використання мережевих інформаційних технологій у навчанні (Л.В. Брескіна, М.Ю. Кадемія, В.І. Клочко, О.В. Козачук, В.М. Кухаренко, В.Л. Малорян, Н.В. Морзе, П.В. Стефаненко, О.І. Шувалова);
–    технічні характеристики мультимедіа (Д. Бок, М. Гук, М.А. Гурієв, В. Інгенблек, М.Г. Коляда, І.І. Мархель, С. Новосельцев, Л.Дж. Скібб, С. Хэйфмейстер, А.М. Чеснат, А.В. Хуторський, О. Шереметьев);
–    вплив мультимедійних технологій на психологічний розвиток особистості (Ю.Д. Бабаева, О.В.Вітюк, А.Є.Войскунский, А.В. Гордеева, Л.П. Гурєва, Г.С. Костюк, Л.Н. Ланда, Б.О. Ломов, Ю.І. Машбиць, П.А. М’ясоїд, О.К. Тихомиров, В.М. Харченко).
Мультимедіа (від англійських слів multi – багато і media – середовище) – це поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо [41, 264]. Так, мультимедійні засоби навчання забезпечують різні види діяльності, що базуються на комплексному використанні різних типів інформаційних процесів у межах єдиного технічного комплексу [44, 18].
Сучасні дослідження психологів та педагогів (П.Г. Агоянц, Н.В. Апатова, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунський, В.М. Глушков, В.С. Гриценко, М.І. Жалдак, В.Б. Коен, М.Д. Мерілл, Е.Л. Носенко, Б.Я. Сліпак, Л.Г. Стрєльникова, Ю.С. Рамський та ін.) переконують в необхідності залучення мультимедійних засобів до навчально-виховного процесу взагалі, так і в початковій школі зокрема.
Мультимедіа засоби в освіті можуть дати реальний ефект за обов’язкової умови – наявності чітко визначеної і обґрунтованої методології їхнього впровадження та функціонування. Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою технологією завдяки притаманним їй якостями інтерактивності, гнучкості і інтеграції різних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації [37, 34].
Психологічні основи взаємодії дітей з комп’ютером та комп’ютерними програмами в вітчизняній школі психології покладені Б.О. Ломовим, який відзначає комп’ютер таким засобом людської діяльності, застосування якого якісно змінить можливості пізнання, збільшить можливості накопичення та застосування знань кожною людиною. Комп’ютер виступає помічником людини та доповнює її можливості технічними пріоритетами. За допомогою ПК відбувається перетворення розумової діяльності, поява нових форм опосередкування, за яких комп’ютер як зброя розумової діяльності змінює цю діяльність. Саме ця концепція і визнана “методологічною основою” впровадження мультимедійних засобів навчання [19, 69].
Головною функцією мультимедійних засобів навчання дослідники (В.П. Агеєв,. Н.В. Апатова, В.П. Безпалько, та ін.) називають активне використання мультимедіа як засобу наочності, оскільки значна частина мультимедійних засобів навчання містить образну або умовно-графічну навчальну інформацію, художньо-образне відображення за допомогою динамічних екранних та знакових засобів, що дозволяє за допомогою поєднання як візуального так і слухового каналу впливати на підвищення засвоєння знань та формування стійких образів та понять [6, 97]. Ще Я.А.Коменський писав: “…Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *