Соціальна психологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОГО СЛУХАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ

Робота містить 41 сторінку, список використаних джерел нараховує 31 джерело.

Проаналізовано теоретичні основи ролі слухання в процесі спілкування, види слухання, методи та прийоми активного слухання. Наведено методики дослідження вміння людини активно слухати. Об’єкт: процес продуктивного спілкування. Предмет: психологічні особливості активного слухання в процесі спілкування. Мета: дослідити проблему слухання в процесі продуктивного спілкування людей.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЛУХАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ

1.1. Прблема спілкування у соціальній психології та значення його продуктивності в житті людини

1.2. Сутність та види слухання в процесі спілкування

1.3.Методи та прийоми активного  слухання

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЛУХАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ

2.1. Обґрунтування вибору методик дослідження

2.2. Тест на вміння слухати (за Р. Вердербер, К. Вердербер)

2.3. Методика діагностики соціальної емпатії (за І. Юсуповим)

2.4. Методика оцінки комунікативних умінь (за Г. Мануйловим)

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЛУХАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ

1.1. Прблема спілкування у соціальній психології та значення його продуктивності в житті людини

У соціальній психології явище спілкування є одним з найважливіших, позаяк породжує такі феномени, як обмін інформацією, сприймання людьми один одного, керівництво й лідерство, згуртованість і конфліктність, симпатія і антипатія тощо.

Вітчизняна психологічна наука має давні традиції щодо дослідження категорії «спілкування» та виявлення її специфічно-психологічного аспекту.

Виходячи із ідеї єдності спілкування й діяльності (Б. Ананьев, О. Леонтьев, С. Рубінштейн та ін.) [16], під спілкуванням розуміється реальність людських стосунків, яка передбачає будь-які форми спільної діяльності людей. Тобто будь-які форми спілкування належать до специфічних форм спільної діяльності. Г. Андреева [1] вважає, що доцільним є найширше розуміння зв’язку діяльності і спілкування, коли спілкування розглядається і як аспект спільної діяльності (оскільки сама діяльність не лише праця, а й спілкування в процесі праці), і як її своєрідний дериват (похідне). Іншими словами, спілкування доцільно розглядати у двох планах: як аспект спільної діяльності і як її продукт (В. Слободчиков, Є. Ісаєв) [24].

Водночас діяльність за допомогою спілкування не просто організовується, але й збагачується, в ній виникають нові зв’язки і стосунки між людьми. На думку Г. Андреєвої [1], таке широке розуміння зв’язку спілкування й діяльності відповідає розумінню самого спілкування як важливої умови привласнення індивідом досягнень історичного розвитку людства, чи то на мікрорівні, у безпосередньому оточенні, чи на макрорівні, у всій системі соціальних зв’язків.

Стосовно іншої позиції, коли категорія «спілкування» може розглядатися як самостійна і зведена до діяльності (В. Знаков, А. Реан та ін.), процес спілкування стає для людини не лише засобом, а й метою. Таке розуміння спілкування дає змогу розглядати цю дефініцію як таку, шо не обов’язково виникає внаслідок потреби у спільній діяльності; вона може виступати й у ролі самомотивовано-го процесу.

Ідею автономності й самоцінності спілкування А. Реан і Я. Коломінський обґрунтовують, по-перше, теоретичною концепцією про структуру фундаментальних потреб людини (А. Маслоу), в якій спілкування є однією з основних потреб (воно необхідне для того, щоб розділити з іншою людиною своє горе чи радість, щоб відчувати себе людиною); по-друге, з позицій суб’єкт-суб’єктного підходу до спілкування (якщо діяльність пов’язана з формулою «суб’єкт — об’єкт», то в спілкуванні нікого з партнерів не можна розглядати як об’єкт, адже кожний з них є активним суб’єктом цього процесу) [26].

Загальною й незмінною умовою розгляду будь-якої взаємодії як спілкування є відмова від категорії об’єкта впливу. Саме тому маніпулятивне спілкування, яке будується за принципом «суб’єкт — об’єкт», спілкуванням як таким не може бути. Отож спілкування як самостійне й зведене до діяльності поняття може бути визначене таким чином: це процес міжособистісної взаємодії, породжений широким спектром актуальних потреб партнерів, спрямований на задоволення цих потреб і опосередкований певними міжособистісними стосунками [5].

Із усього вищезазначеного неважко помітити, що поняття «спілкування» тлумачиться в психологічній літературі по-різному: як особливий вид діяльності; як специфічна соціальна форма інформаційного зв’язку; як форма взаємодії суб’єктів; як самостійна й зведена до діяльності категорія; як процес міжособистісної взаємодії; як обмін думками, почуттями й переживаннями; як суттєвий аспект людської діяльності; як реальність людських стосунків, що передбачає будь-які форми спільної діяльності людей; як універсальна реальність буття людини, що породжується й підтримується різними формами людських стосунків.

Більшість дослідників схиляється до думки про те, що діяльність людини в усіх її модифікаціях і спілкування індивіда з іншими людьми переплетені в його житті найтіснішим чином і фактично жодна з них неможлива без іншої. З цього випливає, що будь-який різновид або форма людської діяльності (гра, керівництво, виховання) виявляються через спілкування й навпаки. І навіть спілкування із самим собою (пролонговане спілкування) відбувається таким чином, що людина подумки продовжує розмову з партнером, з яким нещодавно спілкувалася [12].

Отже, В. Знаков у зв’язку з цим зазначає, що сучасна психологічна наука вивчає дві основні форми спілкування: в одному випадку — це засіб організації діяльності, в іншому — задоволення потреби людини в іншій людині, у живому контакті. Тобто в процесі спілкування здійснюється не лише взаємний обмін діяльністю, але й уявленнями, ідеями, почуттями людей. Спілкування, таким чином, тлумачиться як форма взаємодії суб’єктів, котра мотивується їхнім прагненням виявити психологічні якості один одного й у ході якої формуються міжособистісні стосунки між ними (прив’язаності, дружби чи неприязні) [23].

Окрім суб’єкт-суб’єктного підходу до вивчення природи спілкування, який ще в психологічній літературі називають діалогічним, мають місце й інші підходи. Моносуб’єктивний підхід спирається на уявлення про те, що людина у цьому світі практично самотня, й спілкування для неї є епізодом в її житті. При цьому інша людина в житті особи не відіграє помітної ролі. Згідно з полііндивідним підходом індивід не просто один у цьому світі, а один із багатьох інших. І вплив однієї людини на іншу грунтується на врахуванні психіки останньої. Інтерсуб’ективний підхід має своїм підґрунтям згоду, яка означає однакове розуміння людьми ситуації. Спілкуючись, такі люди поступаються одне одному в розмові, пристосовуються один до одного, будуючи міжособистісні зв’язки. Натомість, якшо аргументи одного партнера

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *