Соціальна психологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

Курсова робота робота складається зі вступу, двох розділів, висновків після кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, що нараховує 31 найменувань та 3 додатків. Зміст роботи викладений на 43 сторінках друкованого тексту.

Курсова робота присвячена вивченню теоретичних аспектів дослідження конфліктної взаємодії підлітків з однолітками. Також містить практичну частину – емпіричне дослідження особливостей спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту. Подається розгорнутий аналіз конфлікту як соціально-психологічного феномену, спілкування підлітків. Емпіричне дослідження спілкування підлітків з однолітками  в ситуації конфлікту проведене на балі загальноосвітньої школи включало такі психодіагностичні методики: методика К. Томаса «Дослідження особливостей реагування в   конфліктній ситуації», методика  «Управління міжособистісними конфліктами»  А.А. Веттена та К.С. Камерона,  та методика «Стратегія боротьби з конфліктами» А.А.Веттена та  К.С. Камерона. Результати оформлені у вигляді таблиць, діаграм.

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

1.1. Аналіз конфлікту як соціально-психологічного феномену

1.2. Загальна характеристика спілкування підлітка

1.3. Особливості взаємодії підлітка в ситуації конфлікту з однолітками

Висновки до першого розділу

Розділ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ

2.1.  Мета, завдання та загальна характеристика методологічного інструментарію дослідження спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту

2.2.  Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження спілкування підлітків з однолітками  в ситуації конфлікту

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Природа міжособистісних стосунків у будь-яких спільностях дуже складна. У будь-якій групі щоденно виникають зіткнення інтересів різних осіб, які ведуть або до розвитку групи як цілісного утворення, або спричиняють деструктивні процеси. У підлітковому середовищі особливості спілкування та міжособистісної взаємодії складніші, оскільки детермінуються особливостями віку. Про це в своїх працях говорили І.С. Кон, Д.І. Фельдштейн, В. Мухіна, Ф.Райс, Д. Майєрс та ін. Про підлітків писали і говорили вчені в усі часи, але і сьогодні про них говорять не менше.

В даній роботі планується розкрити психологічні особливості конфліктної взаємодії підлітків з однолітками підлітків, визначити детермінанти, що впливають на поведінку підлітка та основні стратегії його поведінки в умовах конфлікту і проаналізувати методи дослідження особливостей конфліктної взаємодії .

Об’єкт дослідження: конфлікт як соціально-психологічний феномен.Предмет дослідження: психологічні особливості конфліктної взаємодії підлітків з однолітками.

Мета роботи: здійснити аналіз теоретичних підходів у психології до проблеми конфліктної взаємодії підлітків з однолітками та здійснити емпіричне дослідження особливостей спілкування підлітків з однолітками в конфліктних ситуаціях.

Завдання дослідження:

1. Охарактеризувати конфлікт як соціально-психологічний феномен

2. Визначити особливості спілкування в підлітковому віці.

3. Проаналізувати психологічні особливості конфліктної взаємодії підлітків з однолітками.

4. Здійснити емпіричне дослідження особливостей спілкування підлітків з однолітками в конфліктних ситуаціях.

Методи дослідження: для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань нами були використані такі методи загальнонаукового теоретичного рівня як аналіз, синтез, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення тощо.

Структура та обсяг роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, що нараховує 31 найменувань та 3 додатки. Основний зміст роботи викладений на 36 сторінках друкованого тексту.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТНОЇ   ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

У цьому розділі ми розглянемо та проаналізуємо  поняття конфлікту як соціально-психологічного феномену, визначимо характерні особливості спілкування підлітків та особливості взаємодії підлітка з однолітками в ситуації конфлікту.

1.1.Аналіз конфлікту як соціально-психологічного феномену

В нашому житті конфлікти присутні постійно. Вони виникають з різних причин. Серед причин виникнення конфліктів називають невміння взаємодіяти, конкуренцію, непорозуміння. Часто думки, погляди, ідеї різних людей, які працюють разом, не співпадають, тому виникають суперечки. Конфлікти трапляються через відмінності між людьми і притаманні будь-якому колективу, групі людей. Багато з нас не припускає навіть думки про те, що з конфлікту може вийти щось добре. Насправді життя без конфліктів – це ілюзія. Варто зрозуміти, що конфлікт – це нормально, він може стати початком розвитку гармонійних стосунків, можливістю реально щось змінити. Адже конфлікти несуть як негативні, так і позитивні наслідки [1;2;8;14].

У найбільш загальному вигляді конфлікт можна визначи­ти як загострення суперечностей, що виникають у ре­зультаті відмінності у поглядах, інтересах, прагненнях людей і сприймаються та оцінюються його учасника­ми як несумісні з їх власними. Це супроводжується спро­бами примусового нав’язування власної позиції і призводить до психологічної напруженості та протиборства [2;3;17].

Основними складовими конфлікту є учасники кон­флікту, причини його виникнення, сприйняття конфліктуючими один одного в ситуації, що …

РОЗДІЛ 2

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ

У цьому розділі ми визначимо мету, завдання та охарактеризуємо методологічний інструментарій дослідження спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту, проаналізуємо та здійснимо інтерпретацію результатів емпіричного дослідження спілкування підлітків з однолітками  в ситуації конфлікту.

2.1. Мета, завдання та загальна характеристика методологічного інструментарію дослідження спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту

Емпіричне дослідження спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту проходило на базі Полтавської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 29. Базовими для дослідження стали 9-А та 9-В класи.

Метою нашої роботи є дослідження особливостей спілкування підлітків з однолітками у ситуації конфлікту.

Завдання дослідження:

1. вивчити особистісну схильність до конфліктної поведінки, виявлення певних стилів вирішення конфліктної ситуації в учнів старшої школи;

2. визначити поведінкові стратегії, які можуть переважати у підлітка в умовах конфлікту;

3. з’ясувати рівень сформованості конфліктологічних умінь і навичок особистості старшокласника.

На нашу думку методами, які можуть допомогти нам здійснити емпіричне дослідження спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту є тестові методики, що доповнюються і підтверджуються даними…

2.2.    Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження спілкування підлітків з однолітками  в ситуації конфлікту

Вивчення особистісної схильність до конфліктної поведінки, виявлення певних стилів вирішення конфліктної ситуації в учнів старшої школи проводилося шляхом групового обстеження згідно методики К. Томаса «Дослідження особливостей реагування в конфліктній ситуації». Стимульний матеріал зачитувався вголос. Методика містить 30 пар тверджень (див. додаток А). Досліджуваному пропонується обрати одне з кожної пари, яке , на його думку, характеризує його поведінку в певних ситуаціях. Потім вибір досліджуваного обробляються відповідно до ключа  методики (див.     додаток  А).

За результатами методики нами було отримано такі дані:

Таблиця 1.

Аналіз основних способів поведінки особистості

старшокласника в ситуації конфлікту

Основний спосіб поведінки особистості в ситуації конфлікту

суперництво (конкуренція)

пристосування

співробітництво

компроміс

уникнення

Відсотки

%

35

23

15

15

12

Діаграма 1.

Аналіз основних способів поведінки особистості старшокласника в ситуації конфлікту

Таким чином, серед досліджуваної групи переважає …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *