Дошкільна педагогіка

РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Робота вміщує 38 сторінок, список використаних джерел нараховує 40 джерел, в додатках наведено приклади театралізованих ігор для дітей дошкільного віку.

В курсовій роботі розкрито теоретико-методичні основи проблеми естетичного виховання дошкільників в сучасній педагогіці. Більш детально охарактеризовано театрально-ігрову діяльність як засіб естетичного виховання  дошкільників. Проаналізовано підходи дошкільників щодо класифікації видів театралізованих ігор для дітей дошкільного віку. В ході виконання роботи проведено експериментальне дослідження ролі театрально-ігрової діяльності в естетичному вихованні дітей дошкільного віку.

Об’єкт: естетичне виховання  дошкільників. Предмет: процес естетичного виховання дошкільників через театрально-ігрову діяльність. Мета дослідження: виявлення ефективності театрально-ігрової діяльності в естетичному вихованні дітей дошкільного віку. Робота грунтується на дослідженнях таких  педагогів, як А.Є. Антипина, Л.В. Артемова, Б.Т. Лихачов В.І. Логінова, М.Д. Маханева, А.П. Стрільців, Д.Б Ельконін та інші.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Поняття та особливості естетичного виховання дітей дошкільного віку

1.2. Театрально-ігрова діяльність як засіб естетичного виховання  дошкільників

1.3. Види театралізованих ігор дітей дошкільного віку

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Вивчення особливостей естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку

2.2. Зміст роботи з естетичного виховання старших дошкільників за допомогою театралізованих ігор

2.3. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1.1. Поняття та особливості естетичного виховання дітей дошкільного віку

У процесі становлення особистості з найдавніших часів особливе значення мало естетичне виховання. Здатність відчувати, сприймати, розуміти, усвідомлювати і творити прекрасне — це ті специфічні прояви духовного життя людини, що свідчать про її внутрішнє багатство.

Головна запорука успіху естетично-виховного процесу полягає у його відкритості для найрізноманітніших педагогічних ідей. Цей процес повинен бути спрямований на формування загальнолюдських і культурно-національних цінностей, сприяти зростанню інтелектуального та духовного багатства суспільства.

Естетичне виховання спрямоване на формування здатності сприймати дитиною прекрасне у навколишньому середовищі і мистецтві, на розвиток естетичних почуттів, суджень, смаків, умінь, творчих здібностей, потреби брати участь у створенні прекрасного в житті і художній творчості.

Дослідження наукової літератури з естетичного виховання дає можливість дійти висновку про те, що існують різні підходи щодо визначення поняття естетичного виховання. Численні тлумачення цього поняття зумовлені багатогранністю цього процесу.

Б.Т. Лихачов визначає естетичне виховання як цілеспрямований процес формування творчої особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне і створювати художні цінності [ 12].

В. Шацька розглядає естетичне виховання як сукупність послідовних, взаємозв’язаних впливів на дітей під керівництвом педагога як засобами мистецтва, так і самого життя, спрямованих на всебічний естетичний розвиток особистості дитини, який сприяє формуванню естетичних почуттів, художніх смаків і поглядів відповідно до завдань виховання. За В.Шацькою, до процесу естетичного виховання належать не тільки поступовий розвиток здібностей та естетичного сприйняття, а й оволодіння вмінням активно, творчо проявляти себе у тому чи іншому виді мистецтва, у обсязі, що відповідає певному ступеню навчання [40].

П.Блонський зазначає, що естетичне виховання передбачає або формування творчості, або розвиток художнього смаку та сприйняття. Але художній смак і сприйняття можуть бути сформовані тільки у процесі художньої творчості; вони тісно пов’язані з активним життям дитини: кожна дитина потенційно є творцем різних, зокрема і естетичних, цінностей: споруджуючи будиночок, вона проявляє свою архітектурну творчість, ліплячи і малюючи, виявляє свої здібності скульптора і живописця, нарешті, дитина прагне до танців, драматизації [14].

У «Короткому словнику з естетики» поняття естетичного виховання розкривається як цілеспрямована система дієвого формування людини, здатної сприймати, оцінювати, усвідомлювати естетичне у житті, природі, мистецтві, жити і перетворювати світ, творити за законами краси [18].

Естетичне виховання у дошкільній педагогіці розглядається як невід’ємна складова ідейного, трудового, морального, фізичного виховання, як систематичне, науково мотивоване звернення до людських емоцій, які розвивають у дошкільників такі здібності, що сприяють не тільки естетичному сприйняттю прекрасного у житті і мистецтві, а й роблять кожного з них творцем естетичних цінностей [28].

А.Макаренко, розкриваючи суть естетичного виховання, також вважав, що надзвичайно важливо внести художній елемент у процес дитячого життя [21].

Є.Квятковський трактують естетичне виховання як цілеспрямований процес формування творчо-активної особистості, котра здатна сприймати і оцінювати прекрасне, довершене, гармонійне у житті, природі, мистецтві, жити і творити «за законами краси», а також розглядають і розкривають зміст основних компонентів структури естетичного виховання [23].

У сучасному розумінні суті естетичного виховання складовою цього процесу є формування естетичних потреб, здатності брати участь у створенні краси в житті і мистецтві.

На думку Г.Ріда, естетичне виховання – це виховання почуттів, на яких ґрунтується свідомість, а отже, інтелект і все те, що відрізняє людину від інших істот. І лише тоді, коли ці почуття перебувають у гармонії з навколишнім світом, формується особистість в усій її повноті. [29].

На думку В.Разумного, суть естетичного виховання полягає в активному, цілеспрямованому формуванні і удосконаленні системи естетичних потреб особистості у тій сфері її духовного життя, яку узагальнено прийнято називати естетичною культурою

Американський теоретик Е.Аскер вважає, що естетичне виховання — це гуманістичне виховання людини у мистецтві і через мистецтво. [14].

О.Радугін дійшов висновку, що естетичне виховання — це цілеспрямоване формування у людини естетичного ставлення до дійсності. Він вважає, що виховання красою та через красу формує не тільки естетико-ціннісну орієнтацію особистості, а й розвиває здатність до творчості, до створення естетичних цінностей у сфері трудової діяльності, побуті, у вчинках, поведінці і, звичайно, у мистецтві [39].

Різноманітні аспекти процесу естетичного виховання відображені в працях філософів, педагогів, психологів, мистецтвознавців. Методологічні питання естетичного виховання розроблені у працях І. Зязюна, А. Зіся,  М. Киященко, А. Когана, В. Скатерщикова, Л. Столовича та ін. Ці вчені акцентують увагу на тому, що особистість завжди виховується цілісно, і цей процес виховання обов’язково повинен бути спрямований на вирішення єдиного завдання: гармонійного розвитку підростаючого покоління.

 

У процесі естетичного виховання формуються і розвиваються здатність..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *