бакалаврська робота,  Українська мова і література

СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.(БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА)

Робота викладена на 63 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 47 джерел,в додатках наведено приклади поезій з використанням омонімів та список скорочень, використаних в бакалаврській роботі.
В роботі розкрито теоретичні основи омонімії в сучасній українській мові, види омонімів та шляхи виникнення омонемії. Проаналізовано стилістичну роль омонімів в поетичній мові та лексичні особивості омонімії поетичних творів.  
Об’єкт: лексичні засоби української поезії.Предмет: використання явища омонімії в українській поезії ХХ століття. Мета: дослідити стилістичні можливості використання омонімів в поетичній мові ХХ століття. Робота грунтується на дослідженнях мовознавців:  С. І. Дорошенко, О.О. Потебня, Л.В. Щерба, О.І. Смирницький, О.С. Ахманова, В.І. Абаєв, В.В. Виноградов, Д.М. Шмелюва, Л.А. Булаховський, Л. Лисиченко, Г. Мукан, Л. Полюга, Н. Клименко, О. Демська, Ю. Леденьова, І.І. Ковалик, М.П. Кочерган, Л. Кравець, О.П.Кушлик, О.О. Реформатський, О.О. Тараненко, О. О. Шипнівська та ін..
За результатами проведеного аналізу використання омонімів в українській поезії ХХ століття, було встановлено використання омонімів у творах 36 авторів. Для деяких поетів омонімічна рима є частим стилістичним та виражальним засобом: Дзюба В., Качан А., Костенко Л., Кравців Б., Різниченко О., Славутич Яр, Шупта Д.В процесі дослідження було встановлено, що в досліджуваних фрагментах присутні різні види лексичної омонімії: як повної (4 фрагменти) так і часткової (80 фрагменти), але прикладів часткової омонімії значно більше (1:20). Серед неповних омонімів найбільш вираженим є вживання омонімів іменниково-дієслівних (29 фрагментів), неповних іменникових (22 фрагменти), іменниково-прикметникових (16 фрагментів). 

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
1.1. Проблема омонімії в мовознавстві
1.2. Види лексичних омонімів
1.3. Шляхи виникнення омонімії
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.
2.1. Стилістична роль та конотативні властивості омонімів в поетичній мові ХХ століття
2.2. Аналіз лексичних особливостей омонімії поетичних творів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ 

2.2. Аналіз лексичних особливостей омонімії поетичних творів ХХ століття
Проаналізуємо лексичні особливості використання омонімії в українській поезії ХХ століття та наведемо лексичне значення використовуваних омонімів за Сучасним тлумачним словником української мови [36] та Словником омонімів [11].
Так, в досліджуваних фрагментах присутні приклади повних омонімів:
1. Іменникові:
Грицю вже не до коси: 
Виплив човен з-за коси, (О. Різниченко) [31]
Слово коси (род. в. від коса – імен. жін. р.) тут вживається в наступних значеннях: 1) знаряддя для косіння трави, збіжжя тощо, що має вигляд вузького зігнутого леза, прикріпленого до держака; 2) вузька намивна смуга суходолу в морі, річці тощо, сполучена одним кінцем із берегом; мис.
Через досвіду й сумління брак 
йде з фабрики суцільний брак, (Є. Бандуренко) [40]
Слово брак (імен. чол. р.) тут вживається в наступних значеннях: 1) нестача чогось, відсутність кого-, чого-небудь. 2) продукція або товар низької якості. Неякісні товари, непридатні до використання; продукція, що не задовольняє вимоги стандартів.
2. Дієслівні:
Так ниву ту, що кров'ю боронив
 Він у бою чотири довгих роки, 
Орав і засівав, і боронив 
Матвій Горбенко знову.(Л. Первомайський) [28]
Слово боронив є формою минулого часу дієслова боронити (недок., перех.), яке вживається в наступних значеннях: 1) обороняти, захищати кого-, що-небудь. 2) те саме, що боронувати.
Батько сердиться: “Коси! 
В човна очі не коси!” (О. Різниченко) [31].
Слово коси є наказ. формою дієсл. косити (недок., перех.), яке в фрагменті вживається в значеннях: 1) Зрізувати, стинати траву, збіжжя й т. ін. косою, косаркою тощо. 2) Дивитися збоку, скоса; скошувати (очі).
Та бракеру твердості бракує, 
і тому він браку не бракує.  (Є. Бандуренко) [40]
Дієслово бракує (недок.) в значенні 1) не вистачати, не бути - є безособовим; в значенні 2) визнавати незадовільним, низькоякісним – є перехідним.
Значно більше використовується поетами неповних омонімів:
1. Неповні омоніми в системі іменник-іменник:
Хай які там буря – град
Встоїть славний Київ-град! (О. Різниченко) [31]
Слово град (імен. чол. р.) не вживається в формі множини в значенні 1)атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру, перев. округлої форми. Але має форму множини в значенні  2) (уроч.)місто.
Надію будив несміливою мовою лютень,
А березень соняшне слово до простору рік,—
Бездумно бренять перебори повітряних лютень
І котяться сяючі води оновлених рік. 		(М. Орест) [26]
Чи прохолодить лютень
Гарячі сльози лютень? (Яр Славутич)
Слово лютень в значенні 1) іменник називного відмінку чоловічого роду - (нар.-поет.) місяць року - Лютий; в значенні 2) родовий відмінок іменника жіночого роду множини лютні - старовинний струнний щипковий музичний інструмент східного походження.
Та ж чи не кращими були ті дні
Без дров, і без електрики, й без хліба,
Коли ввижались марева ясні,
Аніж тепер, коли душа в нас ніби
Тріпоче й б'ється на безводнім дні! (Юрій Клен)
Іменник дні в значенні 1) мн. від день - час, період у житті людини, народу; 2) м.в. від дно – перен найважчі умови життя, в які потрапляє найбідніша частина суспільства.
Тепер кати не ходять у китайці,
Ні Лаціса, ні Петерса нема,
Бо з моди вийшли латиші й китайці.
Тепер організована чума
Нас винищить, як білогузих зайців... (Юрій Клен)
Іменник китайці  в значенні 1) м.в. від китайка – густа, синя шовкова тканина, яку спочатку завозили з Китаю, потім – бавовняна тканина, яку виробляли в Росії; 2) народ, що становить основне населення Китаю.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *