ФІЛОСОФІЯ АБСОЛЮТНОГО ІДЕАЛІЗМУ ГЕГЕЛЯ

Рейтинг Користувача: / 11
НайгіршеНайкраще 

Реферат викладений повністю!!!

План

Вступ

1. Сутність системи абсолютного ідеалізму і діалектичного методу Гегеля.

2. Зміст основних законів діалектики

3. Філософське вчення про державу і право Гегеля

Висновки

Список використаних джерел

Останнє оновлення (Четвер, 20 жовтня 2011, 12:49)

Детальніше...

 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА В ШКОЛІ

Рейтинг Користувача: / 18
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 42 сторінки, список використаних джерел нараховує 34 джерела. В додатках наведено коротку біографічну таблицю та портрет Олекси Стороженка; дидактичний матеріал до запропонованих планів конспектів уроків: матеріал для групової, словникової робота над текстом оповідання, картки з тестами для самостійної роботи, орієнтовний план характеристики головного героя, підбірка цитат за темою "Подібність сюжету оповідання «Скарб» з народними творами"; сценарій виховного позакласного заходу "Що таке щастя".

Розкрито як літературознавчі дані про життєвий шлях та творчу спадщину Олекси Стороженка, жангорві особливості оповідання "Скарб" так і особливості методики викладання даної теми в шкільному курсі української літератури: аналіз навчальних програми, основні методи та прийоми навчання, розподіл навчального матеріалу. В ході виконання роботи розроблено плани-конспекти уроків. Об’єкт дослідження: методика викладання української літератури в 7 класі загальноосвітнього навчального закладу.Предмет: методика викладання теми «Оповідання О. Стороженка «Скарб»». Мета: дослідити методичні особливості викладання теми «Оповідання О. Стороженка «Скарб»».

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ФЕНОМЕН ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА ЯК ПИСЬМЕННИКА

1.1. Життєвий шлях письменника

1.2. Творча спадщина О. Стороженка

1.3. Жанрові особливості оповідання «Скарб»

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ОПОВІДАННЯ «СКАРБ» О. СТОРОЖЕНКА

2.1. Аналіз програми та місце теми в шкільному курсі української літератури

2.2. Методи, прийоми та засоби навчання

2.3 Методичні особливості розподілу та викладання навчального матеріалу

2.4. План-конспект уроку №1

2.5. План-конспект уроку №2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Четвер, 20 жовтня 2011, 12:29)

Детальніше...

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОГО СЛУХАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 41 сторінку, список використаних джерел нараховує 31 джерело.

Проаналізовано теоретичні основи ролі слухання в процесі спілкування, види слухання, методи та прийоми активного слухання. Наведено методики дослідження вміння людини активно слухати. Об’єкт: процес продуктивного спілкування. Предмет: психологічні особливості активного слухання в процесі спілкування. Мета: дослідити проблему слухання в процесі продуктивного спілкування людей.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЛУХАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ

1.1. Прблема спілкування у соціальній психології та значення його продуктивності в житті людини

1.2. Сутність та види слухання в процесі спілкування

1.3.Методи та прийоми активного  слухання

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЛУХАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ

2.1. Обґрунтування вибору методик дослідження

2.2. Тест на вміння слухати (за Р. Вердербер, К. Вердербер)

2.3. Методика діагностики соціальної емпатії (за І. Юсуповим)

2.4. Методика оцінки комунікативних умінь (за Г. Мануйловим)

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Останнє оновлення (Середа, 19 жовтня 2011, 20:51)

Детальніше...

 

РОЗВИТОК СПІЛКУВАННЯ З РОВЕСНИКАМИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Рейтинг Користувача: / 26
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 45 сторінок, список використаних джерел налічує 38 джерел, в дадатках охарактеризовано проблемні форми відношення до однолітків дошкільників та методику дослідження рівня розвитку мовлення старших дошкільників.

Розкрито теоретичні аспекти як процесу спілкування дошкільників взагалі так особливості їх спілкування між собою. Проведено експериментальне дослідження особливостей спілкування старших дошкільників з однолітками, в результаті якого розроблено методичні рекомендації щодо розвитку навичок спілкування з однолітками. Об'єктом дослідження виступає процес спілкування дошкільників. Предмет: особливості спілкування з однолітками дітей дошкільного віку. Мета полягає у теоретичному аналізі та експериментальному вивченні закономірностей міжособистісного спілкування дошкільників. Робота грунтується на дослідженнях вчених: І.Ю. Кулагіна, Т.О.Рєпіна, A.А. Рояк, О.О. Смірнова, М.І.Лісіна, К.А. Монастиршин, С.Д. Максименко, О.О. Смірнова та ін.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Загальна характеристика процесу спілкування

1.3. Особливості спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ З ОДНОЛІТКАМИ У ДОШКІЛЬНИКІВ

2.1. Опис методів та програми емпіричного дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження

2.3. Рекомендації щодо розвитку навичок спілкування з однолітками дітей дошкільного віку

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Середа, 19 жовтня 2011, 20:27)

Детальніше...

 

ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ В ОПОВІДАННЯХ ІВАНА ФРАНКА

Рейтинг Користувача: / 28
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота містить 33 сторінки, список використаних джерел нараховує  32 джерела.

В роботі охарактеризовано поняття та теоретичні особливості таких літературних  жанрів як прислів'я та приказки, їх класицікацію, особливості використання в літературних творах. Більш детально охарактеризовано прислів'я та приказки як художній засіб оповідань І. Франка. Об’єкт дослідження: мала проза Івана Франка. Предмет: використання прислів’їв та приказок у оповіданнях Івана Франка. Мета: дослідити особливості використання прислів’в та приказок у оповіданнях Івана Франка. Дослідження творчості Івана Франка займалася велика кількість вчених: Ю.Л. Булаховська, О. Вищневська, Л.А. Вєдiна В. Давидюк В.С. Дроб’язко, М.Л. Гончарук, В.Н. Климчук, Т.А. Космеда, О.В. Мишанич, Ф.П. Погребенник, О.А. Сербенська, І. Ціхоцький, А.М. Халімончук та ін., але в літературознавстві не досліджено проблему використання прислів’їв та приказок у оповіданнях Франка, що і зумовило вибір теми дослідження.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н-д:  Обійдеться циганське весілля без марципанів

(І.Франко «Домашній промисел»)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК ЯК СКЛАДОВИХ ПАРЕМІОГРАФІЇ

1.1. Поняття прислів’я та приказки, історія їх збирання та дослідження

1.2. Жанрові особливості прислів’їв та приказок

1.3. Тематика і класифікація прислів’їв та приказок

1.4. Використання прислів’їв та приказок у літературних творах

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК У ОПОВІДАННЯХ ІВАНА ФРАНКА

2.1. Мовностилістичні особливості оповідань Івана Франка

2.2. Прислів’я та приказки як художній засіб у оповіданнях І.Франка про життя галицького селянства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Останнє оновлення (Середа, 19 жовтня 2011, 19:15)

Детальніше...

 

ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Рейтинг Користувача: / 7
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 41 сторінку, список використаних джерел нараховує 42 джерела, в додатках наведено

В роботі розкрито теоретичні особливості невербальної комунікації як предмету дослідження соціальної психології, детально охарактеризовано основні засоби невербальної комунікації: оптико-кинетичні, пара- і екстралінгвістичні, організації простору і часу комунікативного процесу , візуальний контакт. Наведено основні соціальнопсихологічні методики дослідження особливостей невербальної комунікації людини. Об’єкт – комунікативна складова спілкування. Предмет – психологічні особливості невербальної комунікації. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості невербальної комунікації. Робота грунтується на дослідженнях  як зарубіжних (А. Кендон, М. Кей, А. Мерабіен, Е. Холл. А. Шефлен, С. Джонсон, П. Екман, А. Піз, А. Егідез, Дж. Фаст та ін.) так і вітчизняних дослідників (.А. Бодалов, В.Н. Мясищев, В.А. Лабунська, В.В. Бойко, А.Я. Бродецький, С.В. Кондратьєва, А.А. Леонтьєв, І.П. Шкуратова, Н.М. Смірнова, С.К. Рощин, Г.М. Андрєєва, Е.А. Петрова, А.А. Акішина, В.Н. Куніцина, Е.Н. Міхєєва, С.Н. Панфєров та ін.).

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1.1. Комунікативна складова спілкування як соціально-психологічне явище

1.2. Сутність проблеми невербальної комунікації в психології

1.3. Характеристика основних засобів невербального спілкування

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

2.1. Обґрунтування вибору методик дослідження

2.2. Методика визначення емоцій за зображенням міміки людини

2.3. Тест на відповідність жестів і поз із значеннями, що надає їм людина (М. Урбаніса)

2.4. Методика визначення рівня перцептивно-невербальної компетентності (Г. Розена)

2.5. Методика експертної оцінки невербальної комунікації (А. Кузнєцова)

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

Останнє оновлення (Середа, 19 жовтня 2011, 19:19)

Детальніше...

 

РОЗВИТОК КОМУНІКАВНИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Рейтинг Користувача: / 2
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 43 сторінки, список використаних джерел налічує 42 джерела, в додатку вміщено

В роботі розкрито теоретичні аспекти комунікативного навчання іноземним мовам. Охарактерирозовано основні методичні прийоми даного підходу вивчення англійської мови: використання комунікативних завдань та ситуацій; комунікативних ігор; особливий підхід до аудіювання та адудіовізуальних засобів навчання. Об’єктом дослідження є методика викладання іноземних мов в ЗОШ. Предмет: розвиток комунікативності учнів на уроках іноземних мов. Мета: проаналізувати методичні особливості розвитку комунікативності учнів на уроках іноземних мов. Методологічною основою роботи є праці з психологічної теорії мовленнєвої діяльності (Л.С. Виготський, І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), з міжкультурної комунікації (Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, В.В. Сафонова, І.І. Халєєва та ін), з теорії та методики комунікативного навчання іноземних мов (І.Л. Бім, І.М. Верещагіна, Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, А.А. Миролюбов, Р.П. Мильруд, Є.І. Пассов, Т.А. Притикіна, Є.С. Полат, В.В. Сафонова та ін.).

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

1.1. Проблема комунікативності та  спілкування в навчальній діяльності

1.2. Теоретичні основи комунікативного навчання іноземним мовам

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ

2.1. Використання комунікативних завдань та ситуацій як основа комунікативного навчання іноземним мовам

2.2. Комунікативні ігри

2.3. Використання аудіювання в складі комунікативного навчання

2.4. Особливості інноваційного підходу в комунікативному навчанні через Інтернет технології

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 

 

Останнє оновлення (Вівторок, 11 жовтня 2011, 11:57)

Детальніше...

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рейтинг Користувача: / 49
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 45 сторінок, список використаних джерел налічує 35 джерел, в додатках наведені приклади до наведених в курсовій логіко-математичних ігор:

В роботі розкрито теоретичні основи ролі логіко-мамематичних ігор для розвитку математичних уявлень дошкільників, їх класифікацію. Проаналізовано програмний матеріал щодо формування математичних уявлень в ДНЗ. В ході написання роботи проведено експериментальне дослідження ефективності використання логіко-математичних ігор з кольоровими паличками Кюізенера для формування математичних уявлень дошкільників. Об'єкт дослідження: процес формування логіко-математичних уявлень. Предмет: використання логіко-математичних ігор у роботі з дошкільниками. Метою є з’ясування значення логіко-математичних ігор при формування математичних уявлень дошкільників, аналіз змісту логіко-математичних ігор. Робота грунтується на дослідженнях таких вчених: Ф.Н. Блехер, Л.В.Глаголєва, A.M.Леушина, Л.С. Метліна, Ф.А. Михайлова, А.А.Столяр, М Тарунтаева, Є.І. Тихеева, Є.І. Удальцова, А.П. Усова, Ф. Чекмарьов, Р. Чуднова та ін.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ІГОР ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Проблема логіко-математичного розвитку дошкільників у сучасному   ДНЗ

1.2. Аналіз програмного матеріалу (Базовий програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі») з формування математичних уявлень дітей

1.3. Логіко-математичні ігри як метод формування математичних уявлень дошкільників

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ

2.1. Характеристика програми та методів експериментального дослідження

2.2. Методичні особливості використання логіко-математичних ігор з кольоровими паличками Кюізенера при формуванні кількісних уявлень старших дошкільників

2.3. Аналіз результатів дослідження

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Вівторок, 11 жовтня 2011, 11:05)

Детальніше...